Wat is EM®?

EM® bevat Effectieve Micro-organismen, microscopisch kleine wezentjes. EM® is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. Prof. Higa uit Japan heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan onderzoek naar micro-organismen en heeft uiteindelijk een mengsel gevormd die hij de Effectieve Micro-organismen genoemd. Producten met EM® van Prof. Higa zijn te herkennen aan het logo met de zeven cirkels.

EM® wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen. EM® verbetert de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van gewassen aanzienlijk. De toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos:

• Om de natuurlijke immuniteit van planten, dieren, bodem, mens en water te verhogen
• Bij het fermenteren van groente-, fruit- en tuinresten in waardevol organisch materiaal (Bokashi)
• In huis, (moes)tuin en vijver
• Voor huisdieren, in aquaria, zwembaden en viskwekerijen
• In land- en tuinbouw en veeteelt
• In bedrijven voor het oplossen van allerlei milieuproblemen, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging
• Tegen geurhinder
• In groen- en bosbeheer van steden en gemeenten…

Samenstelling van EM®
EM® bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft specifieke taken. De micro-organismen bevorderen bovendien elkaars werking. EM® bevat de volgende Effectieve Micro-organismen:

• Fotosynthetiserende bacteriën spelen de hoofdrol in de EM®-activiteiten. Ze maken waardevolle stoffen aan uit wortelafscheidingen, organische stoffen en uit schadelijke gassen, door zonlicht en warmte van de bodem te benutten. Ze dragen bij tot een betere benutting van het zonlicht, dus een betere fotosynthese. Planten nemen de stofwisselingsproducten van deze bacteriën rechtstreeks op. De fotosynthetiserende bacteriën bevorderen toename van andere bacteriën en binden stikstof.
• Melkzuurbacteriën onderscheiden zich onder andere door een krachtige steriliserende eigenschap. Zij onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen een snelle afbraak van organische stof. Zij kunnen de voortplanting van Fusarium, een schadelijke schimmel, onderdrukken.
• Gisten vervaardigen anti-microbiële en waardevolle stoffen voor de plantengroei. Hun stofwisselingsproducten zijn voedsel voor onder andere melkzuurbacteriën en Actinomyceten.
• Actinomyceten is een soort straalschimmel en onderdrukken schadelijke schimmels en bacteriën en kunnen samenleven met fotosynthetiserende bacteriën.
• Schimmels die een fermentatieproces opstarten. Ze onderdrukken stank en voorkomen aantasting door schadelijke insecten.

Hoe werkt EM®?
Het bijzondere van EM® zit in de combinatie van aërobe en anaërobe micro-organismen. Aërobe betekent “leven met zuurstof” en anaërobe staat voor “leven zonder zuurstof”. In de wetenschappelijke wereld werd altijd aangenomen dat deze twee groepen onmogelijk naast elkaar konden leven omdat de omstandigheden waaronder zij leven elkaars tegengestelde zijn. Dat blijkt niet juist te zijn. Van nature komen beide groepen ook samen in de bodem voor.
De aërobe en anaërobe micro-organismen hebben gemeen dat zij stoffen kunnen veranderen in antioxidanten. Deze hebben een gunstige invloed op de gezondheid van bodem, plant, mens en dier.
Micro-organismen werken volgens het dominantieprincipe en herstellen op die manier het microbieel evenwicht.

In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er zijn twee een kleine dominante groepen, de ‘effectieve’ micro-organismen en de ‘schadelijke’ micro-organismen en een grote groep ‘volgelingen’. De groep volgelingen werken in de natuur samen met één van bovenvermelde dominante groepen. In de praktijk betekent dit, dat ze aansluiten bij de meest geschikte dominante groep. Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve en de schadelijke organismen. De miljarden volgelingen wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar.

Als de ‘goede jongens’, de effectieve micro-organismen de overhand krijgen, dan oefenen zij hun opbouwende en ziektonderdrukkende invloed uit op allerlei vlakken (vb: lucht, bodem, planten, water, mens, dier,…). Een juist gebruik van EM® in het huishouden, het milieu, de land- en tuinbouw kan overal de toename van effectieve micro-organismen bevorderen.

Hoe werkt EM® verder?
EM® is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. EM® vergroot de populatie van gunstige micro-organismen. EM® doodt niet. Het is geen antibioticum, maar juist een mengsel van leven stimulerende micro-organismen, bekend bij onder meer verschillende voedselbereidingen zoals: bier, wijn, zuurkool,… Leven geeft leven!

EM® werkt geleidelijk. Afhankelijk van de toepassing, mag je een effect verwachten tussen enkele uren (vb. geurhinder) tot soms enkele jaren (vb; bodemvruchtbaarheid). De werking van EM® is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. De stofwisselingsproducten, die bij een fermentatie ontstaan, zijn alom bekend als antioxidanten, vitaminen en enzymen. Super gezond dus!

De kracht van resonantie
Fotonen
Energie overdracht in de natuur gebeurt meestal door fotonen. Dit zijn de deeltjes die licht en warmte bepalen. Als een foton van een bepaalde golflengte in aanraking komt met een stof dan kan die in trilling worden gebracht. De stof bezit dan een heel klein beetje meer energie. Vaak geeft de stof deze energie weer af aan de omgeving door bijv. warmte en merken we er verder weinig van.

Frequentie
Elk materiaal heeft echter ook een specifieke frequentie om in trilling te komen. Heeft een stof eenmaal deze eigen frequentie bereikt dan zal het als geheel op dezelfde wijze blijven resoneren en deze frequentie ook in haar omgeving uitzenden. De stof wordt dan een zender van die specifieke frequentie. Normaal gaat na verloop van tijd de stof vervallen en stopt het uitzenden. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat het wordt afgebroken of slijt.

Silicium
Een materiaal dat heel goed een ontvangen frequentie (en daardoor informatie) kan vasthouden is silicium. Het wordt daarom o.a. gebruikt in computers. De processoren van onze computers bestaan uit chips die silicium als basismateriaal bevatten.
Silicium is een belangrijk bestanddeel van klei. Informatie die in klei is opgeslagen wordt hierdoor ook weer afgegeven. Klei kan allerlei frequenties opnemen en weer afgeven. De informatieoverdracht van klei aan haar omgeving is dus wisselend. De reden hiervoor is dat klei een week product is. Maken we echter van klei keramiek (door het te bakken bij hoge temperatuur) dan wordt het star en houdt het haar vorm en daardoor de informatie veel beter vast. Het geeft dan zowel qua vorm als informatie een afdruk aan haar omgeving.

EM®-technologie
De EM®-technologie is ontwikkeld door prof. Teruo Higa en gebaseerd op verschillende het principes. Een belangrijk onderdeel van zijn theorie is het overdragen van informatie en energie door resonantie.Higa stelt dat een stof die intensief met een bepaalde frequentie in contact komt gedurende lange tijd als zodanig herkenbaar blijft. Daarom liet Higa klei met EM® fermenteren en vervolgens tot keramiek bakken bij zeer hoge temperatuur. De informatie (trilling) die door het fermenteren op de klei werd overgebracht blijft hierdoor in de klei aanwezig. Het EM® Keramiek werkt dan als een soort katalysator, een stof die de snelheid van een bepaalde reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden. Lees meer over de verschillende soorten EM® Keramiek.

“In-formatie” overdracht
Als deze keramiek bijvoorbeeld wordt gebruikt in een waterstroom, dan zal de informatie die in de keramiek aanwezig is op het water overgaan. Het water wordt als het ware “in-formatie” gebracht. Water dat “in-formatie” is, bezit een bepaalde ordening die bijvoorbeeld ook de plantengroei en kieming van zaden verbetert. Ongeordend water kost energie terwijl geordend water energie geeft. Alle EM® Keramieksoorten zijn gebaseerd op bovenstaande techniek.

Masaru Emoto
Het overdracht principe is heel mooi zichtbaar gemaakt door Masaru Emoto. Hij heeft al onderzoekend de kristalvormen van water gefotografeerd. Dit laat onder andere zien dat vervuild water geen kristalstructuur maakt of dat deze structuur erg beschadigd is. Water dat met EM® Keramiek in aanraking is geweest toont een prachtige sneeuwvlok structuur evenals helder fris bronwater.

Brochure EM®
De brochure met uitgebreide informatie over EM®, de verschillende producten en de vele praktische toepassingen en tips!